Pesqueres de Cingle

Galeria Digital de les Pesqueres de Cingle de La Marina 

Estudi Etnogràfic de les Pesqueres de Cingle a la Marina Alta

Accede aquí (click here)

Fibra vegetal a Tàrbena

Pica espart i fes cordell… manufactures de fibra vegetal a Tàrbena

Manufacturas de fibra vegetal en Tàrbena (Marina Baixa)

Handicrafts of vegetable fibers in the Marina Region (Spain)

Accede aquí (click here)

Cultura de l’espart

Galeria Digital de l’Espart

Estudi Etnogràfic de la Cultura de l’Espart al territori valencià 

(Cultura Material i Artesania)

Accede aquí (click here)

Artesania Palma Blanca

L’artesania de la palma blanca al migjorn valencià

(Estudi etnogràfic i etnobotànic d’un aprofitament equilibrat del recurs natural de la palmera a l’agroentorn del migjorn valencià)

Accede aquí (click here)

Artesania de la Llata

Estudi Etnogràfic i Etnobotànic de l’artesania de la llata a la Marina Alta

Accede aquí (click here)